Elektwokardyogram (EKG oswa ECG)
Ekokardyogram
Tès estrès
CT eskanè
Angiogram kowonè
Sa yo se tès kadyak komen, woutin ke yon doktè ka rekòmande lè yon moun ap fè eksperyans doulè nan pwatrin, palpitasyon, souf kout ak feblès oswa fatig san rezon.
Yo se premye etap nan evalyasyon ki jan kè w ap fonksyone, ede konfime oswa eskli yon dyagnostik potansyèl – vizite https://www.broward.org/takehearttest si w rete nan Broward.